ถาม : ร้านอยู่ตรงไหน 

ตอบ : สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330